گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۴ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۱ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۱۱۰ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۸۱۰ مورد

تعداد بازدید های کل : ۳۹۲۵۷۵ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٤٠٠/٨/٢٢ - ۵۶۳ مورد

واحد دارویی


عملکرد واحد  امور دارویی:

1-نظارت برنحوه اجرای فرایندهای مربوطه به واحددارویی درداروخانه های طرف قراردادبا بیمه سلامت روستایی،تیم سلامت(پزشک

ودارویار)،مراکزسلامت وخانه های بهداشت وارسال فیدبک مناسب درهرفصل.

2-بررسی نسخ بیمه روستایی به صورت میانگین 6000نسخه درهرماه واسناد تنظیم شده توسط داروخانه های طرف قرارداد و بر

اساس تغییرآخرین قیمت داروها.

3-استخراج شاخص هاو آمارهای مربوط به واحد دارویی.

4-تاییداسناد درآمد داروخانه های طرف قرارداد بعدازبررسی نهایی وانجام کسورات لازم وارسال به واحدحسابداری مرکزبهداشت.

5-ارسال فایل(سی دی) نسخ بیمه روستایی جهت بررسی تخصصی وکیفی نسخ به کمیته استان.

6-شرکت درکارگاهها وجلسات مرتبط.

7-هماهنگی جهت جابجایی داروهای تاریخ نزدیک کمتر ازشش ماه بخش دولتی.

8-تدوین واجرای برنامه های آموزشی درصورت لزوم.

9-آموزش های مرتبط دارویی به پرسنل جدیدالورود بدو خدمت.

10-بازنگری اصلاح وارسال فرم های آماری مراکزسلامت وخانه های بهداشت تابعه هرفصل.

11- بررسی وتاییدنهایی آمارهای سه ماهه مراکز وخانه های بهداشت اعم ازداروهای شاخه بهداشتی وترایلی اورژانس.

12- تنظیم لیست درخواستهای دارویی(70قلم داروهای شاخه بهداشتی)کلیه مراکزسلامت وخانه های بهداشت اعم از 3مرکزشهری

3پایگاه بهداشتی و83 خانه بهداشت درقالب فایل اکسل بعد ازتایید نهایی وارسال به شبکه بهداشت ودرمان جهت برآورد خریدو

وتوزیع فصلی.

13-تنظیم لیست درخواست های داروهای موردنیاز ترایلی اورژانس کلیه مراکز سلامت وارسال به شبکه بهداشت ودرمان جهت برآورد خرید وتوزیع فصلی.

14-آگاهی وآشنایی بادستورالعمل هاواستانداردها.

15-بررسی مشکلات موجود وارائه راه حل های مناسب.

16-آماده سازی زونکن هاجهت بایگانی مستندات مربوط به واحد دارویی .

17-نظارت برعملکرد داروخانه هاو داروسازان(مسئول فنی)مراکز روستایی تحت پوشش شهرستان هرسه ماه.

18-تحویل کلیه نسخ بیمه روستایی ازداروخانه های طرف قرارداد وثبت اطلاعات آن درفرم های مخصوص همراه بارسید دریافتی.

19-جمع آوری داروهای تاریخ گذشته وضبط آن درزمان بازدیدازمراکز سلامت وخانه های بهداشت.

20-درپایان هرسال نظارت برانبارگردانی داروهاوتجهیزات ترایلی مراکز وخانه های بهداشت.

21-گزارش عوارض ناخواسته داروها به معاونت غذا ودارو شهرستان.
جستجو

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...